top of page

Tuusulassa lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviinOnko tässä kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta Suomessa? Tuusula on pieni suuri kunta, jossa koko yhteisö on mukana rakentamassa turvallista arkea, jossa lasten ja nuorten ääni tulee kuuluviin.


Tuusulassa panostetaan las￾ten ja nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistä￾miseen koko kunnan voi￾min. "Tuusula on pieni suuri kunta, jossa pystytään teke￾mään kaikkia koskevia yhtei￾siä linjauksia ketterästi", sanoo Tuusulan sivistyk￾sen toimialueen kehittämis￾päällikkö Katja Elo.


”Yhteisöllisyys on sitä, että koko yhteisö on mukana luomassa turvallista arkea, jossa lapsen ääni tulee kuuluviin.” – Varhaiskasvatuksen asiantuntija Noora Naskali


”Pääsy UNICEFin ohjelmaan on vahva viesti siitä, että meillä todella panostetaan lapsiin ja nuoriin.”– Tuusulan kunnan apulaispormestari Anna Yltävä

Lapsissa on tulevaisuus – ja lapset ovat tulevaisuuden aikuisia. Siksi lapsia täytyy kuunnella herkällä korvalla, ja heidän äänensä tulee saada kuu￾luviin. Näin ajatellaan noin 41 000 asukkaan Tuusulassa, jonka tavoitteena on olla kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta Suomessa. Eikä kyse ole vain sanahelinästä: lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia ratkaisuja ja rakenteita on ke￾hitetty kunnassa levein hartioin ja tiiviissä yhteis￾työssä jo vuosien ajan. Joulukuussa 2022 Tuusulan kunta valittiin mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin.


"Työtä tehdään tässä ja nyt, mutta samalla kysy￾mys on mitä vahvimmin myös tulevaisuustyöstä. Työmme lunastetaan sekä jokapäiväisissä sanoissa ja teoissa että vuosikymmenten päästä – siis sitten, kun nykyiset lapset ja nuoret ovat aikuisia", pohjus￾taa Tuusulan sivistyksen toimialueen kehittämis￾päällikkö Katja Elo.


Lapsiystävällinen kunta (LYK) -työssä painottuu lasten ja nuorten ääni. Mallin tarjoamia oppeja ja työkaluja hyödyntämällä Tuusulan kunta pyrkii vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuuden koke￾muksia, edistämään harrastamisen mahdollisuuk￾sia sekä tekemään arjesta entistäkin lapsilähtöi￾sempää. Moottorina on vahva, yhteinen tahtotila lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koko kunnassa.


"Kun koko kunta haluaa edistää lasten ja nuor￾ten hyvinvointia, tuntuu, että omallakin työllä on merkitystä. Kunnan visio ja strategia toimivat oman työni tukena. Pääsy UNICEFin ohjelmaan on vahva viesti siitä, että meillä todella panostetaan lapsiin ja nuoriin", kiteyttää Tuusulan kunnan apulaispor￾mestari Anna Yltävä.


"Tuusulassa lapset ja nuoret ote￾taan aktiivisesti mukaan päätök￾sentekoon ja heidän mielipiteitään kuunnellaan", sanoo oppimisen asiantuntija Laura Aalto.

Turvallinen arki lapsille


Tuusula haluaa olla lapsiystävällinen kunta, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasa-arvoiset mah￾dollisuudet elää ja harrastaa monipuolisesti, ko￾kea kuuluvansa joukkoon ja tuntea, että lähellä on turvallisia aikuisia. Lapsiystävällisessä kunnassa turvallisuuden tunne ulottuu yleisestä ilmapiiristä fyysisiin ympäristöihin asti. Tuusulassa käynnissä oleva mittava palveluverkkouudistus mahdollistaa lapsille ja nuorille terveelliset ja turvalliset tilat kas￾vaa ja oppia. Samalla se tarjoaa kohtaamismahdol￾lisuuksia monenlaisille yhteisöille. Yksi tärkeä asia

onkin yhteisöllisyys. Tuusula on pieni suuri kunta, jonka supervoima on yhteiskehittämisessä.


"Yritämme aina löytää ratkaisuja ja rakenteita, jotka hyödyttävät kaikkia kouluja ja vahvistavat kaikkien lasten osallisuutta", linjaa Riihikallion koulun apulaisrehtori Laura Nuikka.


"Yhteisöllisyys on sitä, että koko yhteisö on mu￾kana luomassa turvallista arkea, jossa lapsen ääni tulee kuuluviin. Haluamme, että kaikilla on hyvä olla", komppaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Noora Naskali.


Kyselyt osoittavat, että myös kuntalaisten mie￾lestä suunta on oikea. Tuusulassa lasten ja nuor￾ten asioita halutaan aidosti edistää, nuorisotyö on monimuotoista ja nuoret pääsevät mukaan päätök￾sentekoon. Kouluissa ryhmät ovat pienet ja opetta￾jat tuttuja – ja panostus perheohjaajiin ja kouluval￾mentajiin on tarjonnut perheille kaivattua tukea. Kiitosta ovat niittäneet muun muassa Agenda2030-portaiden käyttöönotto, ympäristö-, tunnetaito- ja kulttuurikasvatus, arjen osallisuuden vahvistami￾nen, kattava nuorisotyö sekä Pro-koulu-malli kai￾kissa kouluissa. Tätä edistyksellistä työtä jatketaan nyt UNICEFin LYK-mallia hyödyntäen. Lasten ääni halutaan aidosti kuuluviin – ja aikuisten rooli on toimia mahdollistajina.


"Kaikki toimet, jotka näyttävät kasvattajille hyvää esimerkkiä ja vahvistavat lapsen kuulluksi tulemis￾ta sekä arjen että hallinnon tasolla, vievät meitä oikeaan suuntaan", summaa Pertun päiväkodin johtaja Heidi Kajan.


Lisätietoja: www.tuusula.fi

Comments


bottom of page